ახალგაზრდების ზოგადი, პროფესიული და პიროვნული განვითარების მიზნით, გაერთიანება აწყობს ღია შეხვედრებს, სადაც სხვადასხვა მიმართულების დარგის ექსპერტები ახალგაზრდებს აწვდიან ინფორმაციას მათთვის საინტერესო სამეცნიერო თემებზე.