ავტორებს შეუძლიათ შეავსონ წარდგენამდე შეფასების მოთხოვნის ფორმა, სადაც 250 სიტყვის ფარგლებში მოგვითხრობენ პოტენციური ნაშრომის შინაარსის შესახებ და/ან შემოგვთავაზონ სტატიების მიმოხილვის თემები, რათა გაეცნონ შემოთავაზებული ხელნაწერების შესაბამისობას ჟურნალის სტანდარტებთან. ჟურნალის რედაქტორი გიპასუხებთ ელ-ფოსტით ერთი კვირის განმავლობაში.

  სახელი და გვარი

  დაწესებულება

  ტელეფონის ნომერი

  ელ-ფოსტა

  შეკითხვა რედატორს
  (სიტყვების მაქსიმალური რაოდენობა 250)

  თქვენი ხელნაწერის მოკლე შინაარსი
  (სიტყვების მაქსიმალური რაოდენობა 250)