გააკეთეთ შემოწირულობა ახალგაზრდული სამეცნიერო გაერთიანების ფონდში და მხარი დაუჭირეთ მას, განახორციელოს მნიშვნელოვანი სამეცნიერო და სოციალური პროექტები.

ანგარიშის რეკვიზიტები
მიმღები ბანკი: სს ``საქართველოს ბანკი``.
ბანკის კოდი:BAGAGE22.
ანგარიშის ნომერი: GE91BG0000000611761100
მიმღების დასახელება: ააიპ ახალგაზრდული სამეცნიერო გაერთიანება.
დანიშნულება: ``შემოწირულობა``.